برجسته ترین ها

استونیتریل HPLC بایوکم

استونیتریل HPLC بایوکم

بایوکم فرانسه

استونیتریل یک ترکیب شیمیایی با فرمول CH3CN است که با نام های اتیل نیتریل یا متیل سیانید نیز شناخته م..

0 تومان

متیلن بلو

متیلن بلو

بایوکم فرانسه

از کاربردهای متنوع متیلن بلو می توان به خاصیت آن در تشخیص پلاک میکروبی دندان در دندانپزشکی نام برد..

195,000 تومان

ایزوپروپیل الکل

ایزوپروپیل الکل

بایوکم فرانسه

ایزوپروپیل الکل که به نام های "ایزوپروپانول"، "دو پروپانول" و یا "دی متیل کاربیونل" شناخته می شود، ی..

220,000 تومان

سدیم کلرید

سدیم کلرید

بایوکم فرانسه

سدیم کلرید  یا  سدیم کلراید که به آن نمک آزمایشگاهی نیز گفته می شود، یک ترکیب یو..

275,000 تومان

EDTA - ادتا - دی سدیم سالت

EDTA - ادتا - دی سدیم سالت

بایوکم فرانسه

اتیلن دی آمین تترا استیک اسید که با نام عمومی تر آن ادتا EDTA شناخته می شود پودر بی رنگ ج..

0 تومان

آمونیوم هپتا مولیبدات

آمونیوم هپتا مولیبدات

بایوکم فرانسه

آمونیوم هپتا مولیبدات یا آمونیوم مولیبدات 4 آبه یک ترکیب معدنی است که به علت وجود چها..

380,000 تومان

برمو تیمول بلو

برمو تیمول بلو

بایوکم فرانسه

برم تیمول بلو که با نام های بروموتیمول سولفون فتالین و BTB نیز شناخته می شود یک معرف یا شناساگر pH م..

195,000 تومان

فنل فتالئین

فنل فتالئین

بایوکم فرانسه

معرف فنل فتالئین Phenolphtalein  یا فنول فتالئین بیشتر در آزمایش های شناسایی اس..

195,000 تومان

جديدترين ها

محلول سدیم هیدروکسید

محلول سدیم هیدروکسید

بایوکم فرانسه

محلول سدیم هیدروکسید یا سود یک مولار یک محلول استاندارد شده منطبق با استاندارد NIST و آماده بر..

بوراکس

بوراکس

بایوکم فرانسه

بوراکس که با نام هایی مانند "سدیم بورات" یا "سدیم تترابورات" یا "دی سدیم تترابورات" نیز شناخته می شو..

سدیم هیپوکلریت | آب ژاول

سدیم هیپوکلریت | آب ژاول

بایوکم فرانسه

سدیم هیپوکلریت که با نام تجاری آب ژاول نیز شناخته می شود، مایعی سفید رنگ متمایل به زرد با فرمول..

دی سدیم هیدروژن فسفات

دی سدیم هیدروژن فسفات

بایوکم فرانسه

دی سدیم هیدروژن فسفات، که به نامهای "دی سدیم فسفات DSP" یا "سدیم هیدروژن فسفات" نیز شناخته می شود یک..