تجهیزات

تجهیزات و دستگاه های مورد استفاده در آزمایشگاه، مانند سمپلر، ترازو، pH متر، EC متر، هات پلیت استیرر، سانتریفیوژ، آون، انکوباتور و غیره


تصحیح جستجو