لیست قیمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی

لیست بروز موجودی و لیست قیمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی بایوکم فرانسه را در زیر می توانید مشاهده نمایید، میزان خلوص، گرید و نام های مشابه نیز ذکر گردیده است.


عنایت داشته باشید میزان خلوص ذکر شده در جدول زیر بر اساس آنالیزهای رسمی آزمایشگاه های مرجع اروپا بوده و ستاره آزمون پارس تضمین می نماید که محصول دریافتی شما کاملا مطابق با آنالیز باشد. شما می توانید آنالیز هر ماده را قبل از خرید از ما دریافت نموده و با نیاز های خود و آزمایشی که قصد انجامش را دارید بسنجید.

همچنین شما می توانید با مراجعه به وب سایت بایوکم فرانسه و جستجو از طریق کد های بایوکم که در جدول زیر مشاهده می کنید، اطلاعات مربوط به MSDS ، TDS و یا COA هر ماده را دانلود نمایید.


در برخی موارد مشاهده می نمایید که میزان خلوص بالاتر از 100 درصد می باشد، این موارد بیشتر مربوط به موادی است که در مجاورت هوا رطوبت خود را از دست داده و در نتیجه میزان خلوص بالاتری را در نتایج آنالیز نشان می دهد.


 لیست بروز قیمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی بایوکم فرانسه - دی ماه 1396


توضیحات قیمت / تومان وزن نام فارسی نام انگلیسی کد بایوکم
1-بوتانل، بوتیل الکل، بوتانل قیمت 145,000 2.5 لیتر نرمال بوتانول n-Butanol
202122500
1
ایزوپروپانول، دو پروپانول قیمت 110,000 2.5 لیتر
ایزوپروپیل الکل isopropyl alcohol
216022500
2
اتانوئیک اسید، جوهر انگور، جوهر سرکه قیمت 110,000
2.5 لیتر
اسید استیک گلاسیال Acetic acid glacial AR
101122500
3
اتانوئیک اسید، جوهر انگور، جوهر سرکه
قیمت 118,0001 لیتر اسید استیک گلاسیال Acetic acid glacial for HPLC
101461000
4
اتیل نیتریل، متیل سیانید قیمت 125,000 2.5 لیتر
استونیتریل HPLC Acetonitrile HPLC gradient
200122500
5
آلومینیوم نیترات 9 آبه کریستالی قیمت 85,000 500 گرم آلومینیم نیترات Aluminium nitrate nonahydrade
301820500
6
آلومینیم پتاسیم سولفات
قیمت 75,000 500 گرمآلومینیم پتاسیم سولفات Aluminium potassium sulfate
314680500
7
گرید آنالیز قیمت 75,000500 گرم آلومینیم سولفات Aluminium sulfate AR
301211000
8
هیدروکسید آمونیم، آمونیاقیمت 85,000 2.5 لیتر
محلول آمونیاک Ammonia solution AR 25%
301592500
9
آمونیم استات کریستالی گرید آنالیز قیمت 75,000500 گرم آمونیوم استات Ammonium acetate cryst
300950500
10
آمونیم کربنات قیمت 75,000
500 گرم آمونیوم کربنات Ammonium carbonate purified
300910500
11
نشادر با تخفیف: 68,000 1 کیلوگرمآمونیوم کلراید Ammonium chloride
301111000
12
آمونیوم دی‌هیدروژن فسفات با تخفیف: 58,000
500 گرم آمونیوم دی‌هیدروژن فسفات Ammonium dihydrogen phosphat
301360500
13
آمونیم هیدروژن بی کربنات
قیمت 78,000 500 گرم آمونیوم هیدروژن کربنات Ammonium hydrogen carbonate
301770500
14
آمونیم فرو سولفات، سولفات آهن آمونیاکی
قیمت 82,0001 کیلوگرم
آمونیوم آهن (II) سولفات 6 آبه Ammonium iron (II) sulfate
304021000
15
سولفات آمونیوم آهن (III) دوازده آبه
قیمت 70,000 500 گرم سولفات آمونیوم آهن (III)
Ammonium iron (III) sulfate
300920500
16
گرید آزمایشگاهی
قیمت 177,000 250 گرم آمونیوم هپتامولیبدات
Ammonium molybdate tetrahydrate
301340250
17
آمونیم اکسالات مونوهیدرات
قیمت 98,000500 گرم آمونیم اکسالات Ammonium oxalate monohydrate
301150500
18
آمونیوم پورپورات موراکساید
قیمت 155,00025 گرمآمونیوم پورپورات
Ammonium purpurate
513090025
19
سولفات آمونیوم قیمت 68,000 500 گرمآمونیوم سولفات Ammonium sulfate
301190500
20
آمونیم تیوسیانات گرید آنالیز
قیمت 130,000 500 گرم آمونیم تیوسیانات
Ammonium thiocyanate
301850500
21
باریم کلراید دو آبه گرید آنالیز قیمت 88,000 500 گرم کلرید باریم
Barium chloride dihydrate
302030500
22
خلوص بالا - حداقل 99.5 درصد
قیمت 85,000 500 گرم اسید بوریک کریستالی Boric acid crystals
101990500
23
گرید آنالیز - معرف، شناساگر قیمت 115,000 5 گرم برموکروزول گرین Bromocresol green indicator
402070005
24
گرید آنالیز و دارویی PH.Eur با تخفیف: 90,000
25 گرم بروموفنل بلو
Bromophenol blue
402020025
25
گرید آنالیز با تخفیف: 85,000
25 گرم
بروموتیمول بلو
Bromothymol blue
402120025
26
مطابق با استاندارد NIST
قیمت 65,000 1 لیتر محلول بافر چهار Buffer solution ph 4.0
216091000
27
مطابق با استاندارد NIST
قیمت 65,000
1 لیتر محلول بافر هفت Buffer solution ph 7.0
216101000
28
مطابق با استاندارد NIST
قیمت 75,000 1 لیتر محلول بافر نه Buffer solution ph 9.0
216111000
29
مطابق با استاندارد NIST
قیمت 65,000
1 لیتر محلول بافر ده Buffer solution ph 10.0
216061000
30
گرید آزمایشگاهی، خلوص بالا حداقل 97% قیمت 98,000 500 گرم استات کلسیم خشک Calcium acetate dried
303510500
31
گرید دارویی PH.Eur - خلوص حداقل 98% قیمت 75,000 500 گرم
کلرید کلسیم دو آبه Calcium chloride dihydrate
303100500
32
گرید آزمایشگاهی - خلوص حداقل 95% قیمت 75,000 500 گرم
کلسیم هیدروکسید Calcium hydroxide
302740500
33
گرید آزمایشگاهی - خلوص حداقل 98% قیمت 85,000 500 گرم
کلسیم نیترات Calcium nitrate
303320500
34
کربن فعال، زغال اکتیو، زغال فعال قیمت 98,000 500 گرم
کربن اکتیو Charcoal activated
502990500
35
خلوص بالا - حداقل 99.5 درصد قیمت 78,000 500 گرم
اسید سیتریک بدون آب Citric acid anhydrous
103030500
36
خلوص بالا - بین 99.5 تا 102 درصد قیمت 110,000 500 گرم
اسید سیتریک مونوهیدرات Citric acid monohydrate
103090500
37
گرید آزمایشگاهی قیمت 155,000 5 گرم کوماسی بریلینت بلو G
Coomassie brilliant blue G 250
403110005
38
گرید آزمایشگاهی
قیمت 155,000 5 گرم کوماسی بریلینت بلو R
Coomassie brilliant blue R 250
403120005
39
گرید آزمایشگاهی و دارویی Ph.Eur قیمت 98,000 500 گرم
سولفات مس (II) پنج آبه
Copper (׀׀) sulfate pentahydrate
302890500
40
خلوص بالا - حداقل 99 درصد قیمت 125,000 2.5 لیتر سیکلوهگزان Cyclohexane
201042500
41
گلوکز خشک، گرید آزمایشگاهی با تخفیف: 80,000
1 کیلوگرم دکستروز (گلوکز) بدون آب Dextrose (Glucose) anhydrous
507121000
42
گرید آنالیز قیمت 98,000 1 کیلوگرم
دکستروز (گلوکز) یک آبه
Dextrose (Glucose) monohydrate
507061000
43
گرید آزمایشگاهی قیمت 128,000 500 گرم
دی فروکتوز D-Fructose
101290500
44
گرید آنالیز - خلوص بالا 99.8 درصد
قیمت 125,000 2.5 لیتر
دی کلرومتان Dichloromethane AR204232500
45
گرید دارویی، مخصوص HPLC
قیمت 115,000 1 لیتر دی کلرومتان HPLC Dichloromethane for HPLC
204181000
46
گرید آزمایشگاهی - خلوص بالا حداقل 99%قیمت 245,000 2.5 لیتر
دی متیل سولفوکساید
Dimethyl sulphoxide
504072500
47
گرید آزمایشگاهی - خلوص بالا حداقل 99%
قیمت 120,000 500 گرم
دی پتاسیم هیدروژن فسفات خشک Di-Potassium hydrogen orthophosphate anh
304110500
48
گرید آزمایشگاهی قیمت 95,000 500 گرم
دی سدیم هیدروژن فسفات بی آبDi-Sodium hydrogen ortho phosphate anh
319730500
49
گرید آزمایشگاهی
قیمت 95,000 500 گرم
دی سدیم هیدروژن فسفات 2 آبه
Di-Sodium hydrogen orthophosphate 2aq
319740500
50
خلوص بالا - بین 98.5 تا 101 درصد قیمت 98,000 500 گرم
دی سدیم هیدروژن فسفات 12 آبه
 Di-Sodium hydrogen orthophosphate 12aq
319950500
51
گرید آنالیز قیمت 85,000 500 گرم
دی سدیم تترا هیدروبورات Di-Sodium tetraborate
319240500
52
مخصوص میکروبیولوژی قیمت 95,000 250 گرم دی سوربیتول
D-Sorbitol for microbiology
119140250
53
گرید آزمایشگاهی قیمت 98,000 25 گرم اریوکروم بلک تی
Eriochrome black T
405200025
54
گرید آنالیز، خلوص بالا حداقل 99.8 درصد قیمت 115,000 2.5 لیتر اتیل استات Ethyl acetate
205102500
55
مخصوص HPLC و طیف سنجی قیمت 134,000 1 لیتر اتیل استات HPLC Ethyl acetate for HPLC & Spectroscopy
500091000
56
خلوص بالا 99 تا 101 درصد قیمت 98,000 500 گرم ادتا - EDTA Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt
105040500
57
گرید آزمایشگاهی قیمت 85,000 500 میل محلول فهلینگ A (Fehling’s solution no. 1 (A
514130500
58
گرید آزمایشگاهی قیمت 85,000 500 میل محلول فهلینگ B (Fehling’s solution no. 2 (B
514120500
59
گرید آزمایشگاهی قیمت 115,000 2.5 لیتر محلول فرمالدهید Formaldehyde solution 37-41% w/v
206032500
60
خلوص بالا - حداقل 98 درصد قیمت 155,000 1 لیتر اسید فرمیک Formic acid 98-100%
100980500
61
گرید دارویی PH.Eur - برای میکروسکوپی قیمت 75,000 25 گرم فوشین بازیک Fuchsin basic for microscopy
406020025
62
گرید آنالیز، خلوص بالا حداقل 99.5% قیمت 84,000 1 لیتر گلیسیرین (Glycerol (Glycerine
201191000
63
گرید بیوشیمی، خلوص حداقل 98.5% قیمت 110,000 500 گرم گلایسین Glycine LR
500460500
64
گرید بیوشیمی، خلوص حداقل 99%
قیمت 110,000 25 گرم هپس Hepes
216150005
65
گرید آزمایشگاهی با تخفیف: 60,000
1 لیتر هیدروژن پراکسید
Hydrogen peroxide solution 30%
500381000
66
گرید آنالیز، خلوص بالا حداقل 99.5%
قیمت 118,000 100 گرم ایمیدازول
Imidazole
509030100
67
گرید آزمایشگاهی قیمت 138,000 1 کیلوگرم آهن (III) سولفات 1 آبه Iron (III) sulfate monohydrate
309250500
68
فرو سولفات، گرید دارویی Ph.Eur با تخفیف: 36,000
500 گرم آهن (II) سولفات 7 آبه
Iron (II) sulfate heptahydrate
309210500
69
فریک کلراید، گرید دارویی Ph.Eur قیمت 55,000 500 گرم
آهن (III) کلراید 6 آبهIron (III) Chloride hexahydrate 309030500
70
نیترات آهن، خلوص بالا 98% قیمت 58,000 500 گرم
آهن (III) نیترات 9 آبه
Iron (III) Nitrate nonahydrate 309150500
71
فریک کلراید خشک، خلوص بالا 98% قیمت 65,000 1 کیلوگرم آهن (III) کلراید، بدون آب
Iron (III) Chloride, anh 309071000
72
گرید بیوشیمی، خلوص بالا - 99% قیمت 125,000 100 گرم ال آسپارژین L-Asparagine for biochemistry 99
112040100
73
گرید بیوشیمی، خلوص بالا - 99%
قیمت 110,000 25 گرم ال سیستئین L-Cysteine for biochemistry
203030025
74
گرید بیوشیمی، خلوص بالا - 99%
قیمت 88,000 25 گرم ال فنیل آلانین L-Phenylalanine 99% LR
516280025
75
گرید آزمایشگاهی، خلوص بالا - 99%
قیمت 77,000 5 گرم ال سرین L-Serine
519050005
76
گرید بیوشیمی، خلوص بالا - 99%
قیمت 255,000 25 گرم ال تریپتوفان L-Tryptophan
318570025
77
گرید بیوشیمی، خلوص بالا - 99%
قیمت 88,000 25 گرم ال تیروزین L-Tyrosine 99% for biochemistry
520250100
78
گرید آنالیز، خلوص بالا حداقل 98%
قیمت 70,000 500 گرم
کلرید منیزیم 6 آبه Magnesium chloride hexahydrate
313030500
79
گرید آزمایشگاهی قیمت 85,000 500 گرم
سولفات منیزیم خشک Magnesium sulfate dried
313070500
80
مخصوص میکروسکوپی قیمت 75,000 25 گرم مالاشیت گرین Malachite green
413070025
81
مصرف عمومی در آزمایشگاه قیمت 52,000 2.5 لیتر متانول آزمایشگاهی Methanol GPR
213042500
82
خلوص بالا - حداقل 99.9 درصد
قیمت 58,000 2.5 لیتر متانول HPLC Methanol HPLC
213012500
83
گرید آنالیز قیمت 95,000 100 گرم متیل اورانژ Methyl orange
413170100
84
گرید دارویی PH.Eur قیمت 75,000 25 گرم متیل رد Methyl red
413180025
85
گرید دارویی  - خلوص بین 95 تا 101 قیمت 75,000 25 گرم متیلن بلو Methylene blue
413120025
86
خلوص بالا - حداقل 99 درصد
قیمت 130,000 100 میل تترا متیل اتیلن دی آمین
TEMED 520050100
87
خلوص بالا - حداقل 99 درصد
قیمت 158,000 2.5 لیتر دی متیل فرمامید n,n-Dimethyl formamide
504332500
88
خلوص بالا - حداقل 99 درصد
قیمت 98,000 100 گرم سی تب CTAB 503200100
89
خلوص بالا - حداقل 95 درصد قیمت 135,000 2.5 لیتر ان هگزان آزمایشگاهی n-Hexane 95%
208022500
90
خلوص بالا - حداقل 99 درصد
قیمت 165,000 1 لیتر ان هگزان برای HPLC n-Hexane for HPLC
208061000
91
خلوص بالا - حداقل 99 درصد قیمت 108,000 10 گرم نینهیدرین
Ninhydrin
514000010
92
خلوص بالا - حداقل 99.5 درصد قیمت 98,000 500 گرم اگزالیک اسید Oxalic acid
115030500
93
خلوص بالا - حداقل 99.5 درصد
قیمت 98,000 5 گرم ارتوفنانترولین
Phenanthroline monohydrate - 1,10
216120005
94
گرید آنالیز و دارویی Ph.Eur
قیمت 75,000 5 گرم فنل رد Phenol red
416060005
95
گرید Ph.Eur - خلوص بالا 98% قیمت 95,000 100 گرم فنل فتالئین
Phenolphtalein
416140100
96
مخصوص سنتز قیمت 98,000 500 گرم پلی اتیلن گلایکول 4000 Polyethylene glycol 4000
516400500
97
مخصوص سنتز
قیمت 98,000 500 گرم پلی اتیلن گلایکول 6000
Polyethylene glycol 6000
516600500
98
گرید آنالیز - حلال در آب، الکل، متانول قیمت 125,000 100 گرم پلی وینیل پیرولیدون - K30
Polyvinylpyrrolidone k30
516160100
99
خلوص بالا - بین 99.5 تا 101 درصد قیمت 138,000 1 کیلوگرم بی‌کربنات پتاسیم
Potassium bicarbonate
314661000
100
گرید آنالیز - خلوص بالا حداقل 99.5% قیمت 75,000 500 گرم پتاسیم کلرید
Potassium chloride
316030500
101
گرید آنالیز - خلوص بالا حداقل 99.9%
قیمت 145,000 500 گرم پتاسیوم دی کرومات
Potassium dichromate
316040500
102
گرید آنالیز - خلوص بالا حداقل 99.5%
قیمت 115,000 500 گرم پتاسیم دی هیدروژن فسفات
Potassium dihydrogen ortho phosphate anh
316090500
103
خلوص بالا - بین 98 تا 100.5 درصد
قیمت 135,000 1 کیلوگرم پتاسیم دی هیدروژن فسفات Potassium dihydrogen ortho phosphate anh
316551000
104
گرید آزمایشگاهی قیمت 125,000 250 گرم پتاسیم فری‌سیانید
Potassium ferricyanide
316560250
105
آزمایشگاهی - خلوص حداقل 98%
قیمت 135,000 500 گرمپتاسیم فروسیانید
Potassium ferrocyanide
316570500
106
گرید آزمایشگاهی - پتاسیم بی فتالات قیمت 98,000 500 گرم پتاسیم هیدروژن فتالات
Potassium hydrogen phthalate
314520500
107
پتاس، خلوص 85 درصد، گرید آنالیز قیمت 83,000 1 کیلوگرم پتاسیم هیدروکسید
Potassium hydroxide pellets
316251000
108
گرید PH.Eur - خلوص حداقل 99% قیمت 245,000 250 گرم پتاسیم یدید Potassium iodide AR
315090250
109
خلوص بالا - بین 99 تا 100.5 درصد
قیمت 225,000 250 گرم پتاسیم یدید Potassium iodide LR
315120250
110
خلوص بالا - بین 99 تا 100.5 درصد قیمت 65,000 500 گرم نیترات پتاسیم [ نیاز به نامه ] Potassium nitrate
316140500
111
خلوص بین 99 تا 102% - نمک راشل
قیمت 158,000 500 گرم پتاسیم سدیم تارتارات
Potassium sodium (+) tartrate
316170500
112
گرید آنالیز - خلوص بالا حداقل 99.5%
قیمت 125,000 1 کیلوگرم سولفات پتاسیم Potassium sulfate
316210500
113
آزمایشگاهی - خلوص حداقل 98%
قیمت 115,000 500 گرمتیوسیانات پتاسیم
Potassium thiocyanate
316620500
114
گرید آزمایشگاهی قیمت 115,000 1 لیترپروپیلن گلیکول
Propylene glycol purified
205181000
115
گرید آنالیز قیمت 115,000 500 گرمسالیسیلیک اسید
Salicylic acid
119020500
116
مخصوص کروماتوگرافی قیمت 125,000 500 گرمسیلیکا ژل Silica gel 60-200 mesh
519130500
117
خلوص بسیار بالا - 99.92 درصد قیمت 530,000 100 گرمنیترات نقره Silver nitrate
322150100
118
خلوص بالا - بین 99 تا 101 درصد
قیمت 85,000 500 گرمسدیم استات بی آب Sodium acetate anhydrous
319770500
119
گرید آنالیز - خلوص بالا حداقل 99.5%
قیمت 78,000 500 گرمسدیم استات 3 آبه Sodium acetate trihydrate
318980500
120
آزمایشگاهی - خلوص حداقل 99.5%
قیمت 82,000 1 کیلوگرمبی‌کربنات سدیم - جوش شیرین Sodium bicarbonate purified
319900500
121
گرید سنتز - خلوص حداقل 97 درصد قیمت 210,000 100 گرمسدیم بور هیدرید Sodium borohydride
202100100
122
گرید آنالیز - خلوص بالا حداقل 99.9%
قیمت 78,000 500 گرمسدیم کربنات بی آب Sodium carbonate anhydrous
319061000
123
گرید Ph.Eur - خلوص حداقل 99.5%
قیمت 25,000 500 گرمسدیم کلرید
Sodium chloride
319120500
124
آزمایشگاهی - خلوص حداقل 99.5%
قیمت 135,000 5 کیلوگرمسدیم کلرید
Sodium chloride
319585000
125
گرید آزمایشگاهی، دی‌سدیم فسفات قیمت 88,000 500 گرمسدیم دی هیدروژن فسفات Sodium dihydrogen ortho phosphate dih
319710500
126
مطابق با NIST - یک دهم مولار قیمت 75,000 1 لیترمحلول سدیم هیدورکسید
Sodium hydroxide (0.1N) standardizedBVS16001
127
مطابق با استاندارد NIST - یک مولار
قیمت 75,000 1 لیترمحلول سدیم هیدورکسید Sodium hydroxide (1N) standardized
BVS16010
128
خلوص بالا - بین 98 تا 100.5 درصد
قیمت 75,000 500 گرمسدیم هیدروکسید
Sodium hydroxide pellets
319250500
129
گرید آزمایشگاهی، خلوص حداقل 98% قیمت 98,000 1 کیلوگرمسدیم هیدروکسید
Sodium hydroxide pellets
319451000
130
گرید آزمایشگاهی، آب ژاول قیمت 77,000 1 لیترسدیم هیپوکلریت
Sodium hypochlorite solution
319611000
131
گرید آنالیز - دو دسیل سولفات SDS قیمت 115,000 500 گرمسولفات لاریل سدیم
Sodium lauryl sulfate
320000500
132
گرید آنالیز، خلوص بالا - 99.4 درصد قیمت 55,000 500 گرمسدیم نیترات [ نیاز به نامه ] Sodium nitrate
319180500
133
گرید آزمایشگاهی، خلوص بالا 99.75% قیمت 55,000 500 گرمسدیم نیتریت Sodium nitrite
319930500
134
گرید آنالیز - خلوص بالا حداقل 99% قیمت 75,000 500 گرمسدیم سولفات بی آب Sodium sulfate anhydrous
319260500
135
گرید آنالیز - خلوص بالا حداقل 97%
قیمت 77,000 500 گرمسدیم سولفیت بی آب Sodium sulfite anhydrous
319270500
136
مطابق با استاندارد NIST قیمت 75,000 1 لیترمحلول سدیم تیو سولفات 0.1 مولار Sodium thiosulfate 0.1M (0.1N) standardized
BVS17001
137
گرید آنالیز - خلوص بالا حداقل 99.5%
قیمت 77,000 500 گرمتیو سولفات سدیم 5 آبه
Sodium thiosulfate pentahydrate
319280500
138
گرید آنالیز، قابلیت حل در آب قیمت 90,000 500 گرمنشاسته، پایه سیب زمینی Starch, soluble
519190500
139
گرید سنتز - خلوص حداقل 98% قیمت 88,000 500 گرماسید استئاریک
Stearic acid
101350500
140
گرید آزمایشگاهی و دارویی Ph.Eur قیمت 98,000 1 کیلوگرمساکارز - ساکاروز Sucrose
501291000
141
گرید آنالیز - خلوص بالا حداقل 99%
قیمت 88,000 500 میلترت بوتانول Tert-Butanol
220020500
142
آزمایشگاهی - خلوص بالا حداقل 97%
قیمت 115,000 100 گرمکلرید قلع (II) Tin (ii) chloride
320080100
143
گرید آنالیز - خلوص بالا حداقل 99%
قیمت 98,000 500 گرمتری پتاسیم سیترات Tri-Potassium citrate
316150500
144
آزمایشگاهی - خلوص بالا حداقل 99%
قیمت 230,000 500 گرمتریس بازی Tris (hydroxymethyl aminomethane) buffer
520290500
145
گرید آنالیز قیمت 138,000 100 گرمتریس اسیدی Tris hydrochloride
520040100
146
خلوص بالا - بین 99 تا 100.5 درصد
قیمت 98,000 500 گرمتری‌سدیم سیترات
Tri-Sodium citrate
319460500
147
گرید آزمایشگاهی قیمت 75,000 500 گرمتری‌سدیم فسفات 12 آبه
Tri-Sodium orthophosphate dodecahydrate
321010500
148
گرید آزمایشگاهی و دارویی Ph.Eur قیمت 128,000 500 میلتریتون ایکس 100 Triton X100
318550500
149
گرید آزمایشگاهی - پلی سوربات 20 قیمت 120,000 500 میلتوئین 20 Tween 20
520200500
150
گرید آزمایشگاهی - پلی سوربات 20 قیمت 175,000 1 لیترتوئین 20 Tween 20
520200500
151
گرید آزمایشگاهی - پلی سوربات 80 قیمت 140,000 500 میلتوئین 80 Tween 80
520800500
152
گرید آزمایشگاهی - گرید Ph.Eur قیمت 98,000 500 گرماوره فسفات  Urea Phosphate Pure
521030500
153
مخصوص HPLC و طیف سنجی قیمت 75,000 1 لیترآب HPLC Water for HPLC
522111000
154
خلوص بالا - حداقل 99.5 درصد قیمت 135,000 500 گرماستات روی 2 آبه Zinc acetate dihydrate
326010500
155
خلوص بالا - حداقل 99.5 درصد
قیمت 88,000 500 گرمسولفات روی 7 آبه Zinc sulfate heptahydrate
326190500
156
گرید دارویی Ph.Eur و خلوص 99% قیمت 98,000 1 کیلوگرمسولفات روی 7 آبه Zinc sulfate heptahydrate
326201000
157در جدول زیر توضیحات لازم در مورد انواع گرید های متفاوت مواد شیمیایی را مشاهده نمایید.

مخصوص آنالیز و آزمایشهایی که دقت زیادی لازم دارد مانند تحقیقات و کنترل کیفیت - خلوص بالای 99 درصد
گرید آنالیز
Analytical Reagent
AR
بیشتر آزمایش های عمومی و روتین در آزمایشگاه را پوشش می دهد - خلوص بالای 98 درصد
گرید آزمایشگاهی
Laboratory Reagents
LR
مخصوص کروماتوگرافی و طیف سنجی حلال ها در فاز متحرک HPLC و آنالیز آن می باشد
گرید HPLC
HPLC Grade
HPLC
استاندارد دارویی صنعتی اروپا که برای کنترل کیفیت صنعت دارو استفاده می شود
گرید دارویی
European Pharmacopoeia
Ph.Eur


ستاره آزمون پارس - اولین و تنها نماینده رسمی بایوکم فرانسه در ایران - تلفن: 88957223