لیست قیمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی


 لیست به روز موجودی مواد شیمیایی آزمایشگاهی بایوکم فرانسه 


لیست بروز موجودی مواد شیمیایی آزمایشگاهی بایوکم فرانسه را در زیر می توانید مشاهده نمایید، میزان خلوص، گرید و نام های مشابه نیز ذکر گردیده است.


عنایت داشته باشید میزان خلوص ذکر شده در جدول زیر بر اساس آنالیزهای رسمی آزمایشگاه های مرجع اروپا بوده و ستاره آزمون پارس تضمین می نماید که محصول دریافتی شما کاملا مطابق با آنالیز باشد. شما می توانید آنالیز هر ماده را قبل از خرید از ما دریافت نموده و با نیاز های خود و آزمایشی که قصد انجامش را دارید بسنجید.

همچنین شما می توانید با مراجعه به وب سایت بایوکم فرانسه و جستجو از طریق کد های بایوکم که در جدول زیر مشاهده می کنید، اطلاعات مربوط به MSDS ، TDS و یا COA هر ماده را دانلود نمایید.


در برخی موارد مشاهده می نمایید که میزان خلوص بالاتر از 100 درصد می باشد، این موارد بیشتر مربوط به موادی است که در مجاورت هوا رطوبت خود را از دست داده و در نتیجه میزان خلوص بالاتری را در نتایج آنالیز نشان می دهد.


 برای اطلاع از قیمت با ما تماس بگیرید 

> 021-88957223 <


توضیحات وزن نام فارسی نام انگلیسی معادل
کد مرک
کد بایوکم
1-بوتانل، بوتیل الکل، بوتانل 2.5 لیتر نرمال بوتانول n-Butanol
101990 20212
1
ایزوپروپانول، دو پروپانول 2.5 لیتر
ایزوپروپیل الکل - دو پروپانول isopropyl alcohol / 2-Propanol AR
109634 21602
2
اتانوئیک اسید، جوهر انگور، جوهر سرکه 2.5 لیتر
اسید استیک گلاسیال Acetic acid glacial AR
100063 10112
3
اتانوئیک اسید، جوهر انگور، جوهر سرکه
1 لیتر اسید استیک گلاسیال HPLC Acetic acid glacial for HPLC

10146
4
اتیل نیتریل، متیل سیانید 2.5 لیتر
استونیتریل HPLC Acetonitrile HPLC gradient100030
20012
5
آلومینیوم نیترات 9 آبه کریستالی 500 گرم آلومینیم نیترات Aluminium nitrate nonahydrade
101063
101086
30182
6
خلوص بالای 99 درصد 500 گرمآلومینیم پتاسیم سولفات Aluminium potassium sulfate
101042
101047
31468
7
گرید آنالیز ، خلوص بالای 98 درصد 500 گرم سولفات آلومینیوم Aluminium sulfate AR
101102 30121
8
ناموجود 2.5 لیتر
محلول آمونیاک Ammonia solution AR 25%
105432 30159
9
ناموجود
500 گرم آمونیوم استات Ammonium acetate cryst
101116 30095
10
آمونیم کربنات 500 گرم آمونیوم کربنات Ammonium carbonate purified
101136 30091
11
نشادر 1 کیلوگرمآمونیوم کلراید Ammonium chloride
101145
101141
30111
12
آمونیوم دی‌هیدروژن فسفات 500 گرم آمونیوم دی‌هیدروژن فسفات Ammonium dihydrogen phosphat
101126 30136
13
آمونیم هیدروژن بی کربنات
500 گرم آمونیوم هیدروژن کربنات Ammonium hydrogen carbonate
101131 30177
14
آمونیم فرو سولفات، سولفات آهن آمونیاکی
1 کیلوگرم
آمونیوم آهن (II) سولفات 6 آبه Ammonium iron (II) sulfate
103792 30402
15
سولفات آمونیوم آهن (III) دوازده آبه
500 گرم سولفات آمونیوم آهن (III)
Ammonium iron (III) sulfate
103776 30092
16
گرید آزمایشگاهی
250 گرم آمونیوم هپتامولیبدات
Ammonium molybdate tetrahydrate
101182
101180
30134
17
آمونیم اکسالات مونوهیدرات
500 گرم آمونیم اکسالات Ammonium oxalate monohydrate
101192 30115
18
آمونیوم پورپورات موراکساید
25 گرم آمونیوم پورپورات
Ammonium purpurate
106161 51309
19
سولفات آمونیوم 500 گرم آمونیوم سولفات Ammonium sulfate
101217 30119
20
آمونیم تیوسیانات گرید آنالیز
500 گرم آمونیم تیوسیانات
Ammonium thiocyanate
101213 30185
21
باریم کلراید دو آبه گرید آنالیز 500 گرم کلرید باریم
Barium chloride dihydrate
101719 30203
22
خلوص بالا - حداقل 99.5 درصد
500 گرم اسید بوریک کریستالی Boric acid crystals
100160 10199
23
ناموجود 5 گرم برموکروزول گرین Bromocresol green indicator
108121 40207
24
گرید آنالیز و دارویی PH.Eur 25 گرم بروموفنل بلو
Bromophenol blue
108122 40202
25
گرید آنالیز 25 گرم
بروموتیمول بلو
Bromothymol blue
103026 40212
26
مطابق با استاندارد NIST
1 لیتر محلول بافر چهار Buffer solution ph 4.0
109884 21609
27
مطابق با استاندارد NIST
1 لیتر محلول بافر هفت Buffer solution ph 7.0
109887 21610
28
ناموجود 1 لیتر محلول بافر نه Buffer solution ph 9.0109889 21611
29
ناموجود
1 لیتر محلول بافر ده Buffer solution ph 10.0
109890 21606
30
گرید آزمایشگاهی، خلوص بالا حداقل 97% 500 گرم استات کلسیم خشک Calcium acetate dried

30351
31
ناموجود
500 گرم
کلرید کلسیم دو آبه Calcium chloride dihydrate
102382 30310
32
گرید آزمایشگاهی - خلوص حداقل 95% 500 گرم
کلسیم هیدروکسید Calcium hydroxide
102047 30274
33
گرید آزمایشگاهی - خلوص حداقل 98% 500 گرم
کلسیم نیترات Calcium nitrate
102120 30332
34
کربن فعال، زغال اکتیو، زغال فعال 500 گرم
کربن اکتیو - زغال فعال Charcoal activated
102183
102186
50299
35
خلوص بالا - حداقل 99.5 درصد 500 گرم
اسید سیتریک بدون آب Citric acid anhydrous
818707 10303
36
ناموجود
500 گرم
اسید سیتریک مونوهیدرات Citric acid monohydrate
100244 10309
37
گرید آزمایشگاهی 5 گرم کوماسی بریلینت بلو G
Coomassie brilliant blue G 250
115444 40311
38
گرید آزمایشگاهی
5 گرم کوماسی بریلینت بلو R
Coomassie brilliant blue R 250
112553 40312
39
گرید آزمایشگاهی و دارویی Ph.Eur 500 گرم
سولفات مس (II) پنج آبه
 (׀׀) Copper Sulfate pentahydrate
102790
102787
30289
40
ناموجود
2.5 لیتر سیکلوهگزان Cyclohexane
109666 20104
41
گلوکز خشک، گرید آزمایشگاهی 1 کیلوگرم دکستروز (گلوکز) بدون آب Dextrose (Glucose) anhydrous
108337 50712
42
گرید آنالیز 1 کیلوگرم
دکستروز (گلوکز) یک آبه
Dextrose (Glucose) monohydrate
108346 50706
43
ناموجود
500 گرم
دی فروکتوز D-Fructose
105321 10129
44
گرید آنالیز - خلوص بالا 99.8 درصد
2.5 لیتر
دی کلرومتان
Dichloromethane AR
106050
106049
20423
45
ناموجود
1 لیتر دی کلرومتان HPLC Dichloromethane for HPLC
106044 20418
46
ناموجود
2.5 لیتر
دی متیل سولفوکساید
Dimethyl sulphoxide
116743
50407
47
گرید آزمایشگاهی - خلوص بالا حداقل 99%
500 گرم
دی پتاسیم هیدروژن فسفات خشک Di-Potassium hydrogen orthophosphate anh
105104 30411
48
گرید آزمایشگاهی 500 گرم
دی سدیم هیدروژن فسفات بی آبDi-Sodium hydrogen ortho phosphate anh
106586 31973
49
گرید آزمایشگاهی
500 گرم
دی سدیم هیدروژن فسفات 2 آبه
Di-Sodium hydrogen orthophosphate 2aq
106580 31974
50
خلوص بالا - بین 98.5 تا 101 درصد 500 گرم
دی سدیم هیدروژن فسفات 12 آبه
 Di-Sodium hydrogen orthophosphate 12aq
106573 31995
51
بوراکس - گرید آنالیز 500 گرم
دی سدیم تترا هیدروبورات Di-Sodium tetraborate
106308
106303
31924
52
مخصوص میکروبیولوژی 250 گرم دی سوربیتول
D-Sorbitol for microbiology
107758 11914
53
ناموجود
25 گرم اریوکروم بلک تی
Eriochrome black T
103170 40520
54
ناموجود
2.5 لیتر اتیل استات Ethyl acetate
109623 20510
55
مخصوص HPLC و طیف سنجی 1 لیتر اتیل استات HPLC Ethyl acetate for HPLC & Spectroscopy
100868 50009
56
خلوص بالا 99 تا 101 درصد 500 گرم ادتا - EDTA Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt
108418
108421
10504
57
گرید آزمایشگاهی 500 میل محلول فهلینگ A   Fehling’s solution no. 1 (A) LR 51413
58
گرید آزمایشگاهی 500 میل محلول فهلینگ B Fehling’s solution no. 2 (B) LR

51412
59
گرید آزمایشگاهی
2.5 لیتر محلول فرمالدهید Formaldehyde solution 37-41% w/v
104002
104003
20603
60
ناموجود
1 لیتر اسید فرمیک Formic acid 98-100%
100264 10098
61
گرید دارویی PH.Eur - برای میکروسکوپی 25 گرم فوشین بازیک Fuchsin basic for microscopy
115937 40602
62
گرید آنالیز، خلوص بالا حداقل 99.5% 1 لیتر گلیسیرین (Glycerol (Glycerine
104092 20119
63
گرید بیوشیمی، خلوص حداقل 98.5% 500 گرم گلایسین Glycine LR
816013 50046
64
گرید بیوشیمی، خلوص حداقل 99%
25 گرم هپس Hepes
110110 21615
65
گرید آزمایشگاهی 1 لیتر هیدروژن پراکسید
Hydrogen peroxide solution 30%
822287 50038
66
ناموجود
100 گرم ایمیدازول
Imidazole
104716 50903
67
گرید آزمایشگاهی 1 کیلوگرم آهن (III) سولفات 1 آبه Iron (III) sulfate monohydrate

30925
68
فروس سولفات، گرید دارویی Ph.Eur 500 گرم آهن (II) سولفات 7 آبه
Iron (II) sulfate heptahydrate
103965 30921
69
ناموجود
500 گرم
آهن (III) کلراید 6 آبهIron (III) Chloride hexahydrate103943 30903
70
نیترات آهن، خلوص بالا 98% 500 گرم
آهن (III) نیترات 9 آبه
Iron (III) Nitrate nonahydrate 103883
103898
30915
71
فریک کلراید خشک، خلوص بالا 98% 1 کیلوگرم آهن (III) کلراید، بدون آب
Iron (III) Chloride, anh 803945 30907
72
آخرین قیمت فروش 155,000 تومان 100 گرم ال آسپارژین L-Asparagine for biochemistry 99
101566 11204
73
گرید بیوشیمی، خلوص بالا - 99%
25 گرم ال سیستئین L-Cysteine for biochemistry
102838 20303
74
گرید بیوشیمی، خلوص بالا - 99%
25 گرم ال فنیل آلانین L-Phenylalanine 99% LR
107256 51628
75
گرید آزمایشگاهی، خلوص بالا - 99%
5 گرم ال سرین L-Serine
107769 51905
76
گرید بیوشیمی، خلوص بالا - 99%
25 گرم ال تریپتوفان L-Tryptophan
108374 31857
77
ناموجود
25 گرم ال تیروزین L-Tyrosine 99% for biochemistry
108371 52025
78
گرید آنالیز، خلوص بالا حداقل 98%
500 گرم
کلرید منیزیم 6 آبه Magnesium chloride hexahydrate
105833 31303
79
ناموجود
500 گرم
سولفات منیزیم خشک Magnesium sulfate dried

31307
80
مخصوص میکروسکوپی 25 گرم مالاشیت گرین Malachite green

41307
81
ناموجود
2.5 لیتر متانول آزمایشگاهی Methanol GPR
106009 21304
82
ناموجود
2.5 لیتر متانول HPLC Methanol HPLC
106007 21301
83
گرید آنالیز 100 گرم متیل اورانژ Methyl orange
101322 41317
84
گرید دارویی PH.Eur 25 گرم متیل رد Methyl red
106078 41318
85
گرید دارویی  - خلوص بین 95 تا 101 25 گرم متیلن بلو Methylene blue115943 41312
86
تمد - خلوص بالا - حداقل 99 درصد
100 میل تترا متیل اتیلن دی آمین
TEMED 110732
808742
52005
87
ناموجود
2.5 لیتر دی متیل فرمامید n,n-Dimethyl formamide
103053
822275
50433
88
خلوص بالا - حداقل 99 درصد
100 گرم سی تب CTAB 814119
102342
50320
89
خلوص بالا - حداقل 95 درصد 2.5 لیتر ان هگزان آزمایشگاهی n-Hexane 95%
104368 20802
90
ناموجود
1 لیتر ان هگزان برای HPLC n-Hexane for HPLC104391 20806
91
خلوص بالا - حداقل 99 درصد 10 گرم نینهیدرین
Ninhydrin
106762 51400
92
خلوص بالا - حداقل 99.5 درصد 500 گرم اگزالیک اسید Oxalic acid
100495 11503
93
خلوص بالا - حداقل 99.5 درصد
5 گرم ارتوفنانترولین
Phenanthroline monohydrate - 1,10
107225 21612
94
گرید آنالیز و دارویی Ph.Eur
5 گرم فنل رد Phenol red
111748 41606
95
گرید Ph.Eur - خلوص بالا 98% 100 گرم فنل فتالئین
Phenolphtalein
107233 41614
96
مخصوص سنتز 500 گرم پلی اتیلن گلایکول 4000 Polyethylene glycol 4000
807490 51640
97
مخصوص سنتز
500 گرم پلی اتیلن گلایکول 6000
Polyethylene glycol 6000807491 51660
98
گرید آنالیز - حلال در آب، الکل، متانول 100 گرم پلی وینیل پیرولیدون - K30
Polyvinylpyrrolidone k30
107443 51616
99
خلوص بالا - بین 99.5 تا 101 درصد 1 کیلوگرم بی‌کربنات پتاسیم
Potassium bicarbonate
104852
104854
31466
100
گرید آنالیز - خلوص بالا حداقل 99.5% 500 گرم پتاسیم کلراید [ نیاز به نامه ]
Potassium chloride
104936 31603
101
ناموجود
500 گرم پتاسیوم دی کرومات
Potassium dichromate
104952 31604
102
ناموجود
500 گرم پتاسیم دی هیدروژن فسفات
Potassium dihydrogen ortho phosphate anh
104873 31609
103
ناموجود
1 کیلوگرم پتاسیم دی هیدروژن فسفات Potassium dihydrogen ortho phosphate anh
104871 31655
104
گرید آزمایشگاهی 250 گرم پتاسیم فری‌سیانید
Potassium ferricyanide
104971 31656
105
آزمایشگاهی - خلوص حداقل 98%
500 گرمپتاسیم فروسیانید
Potassium ferrocyanide
104982 31657
106
ناموجود 500 گرم پتاسیم هیدروژن فتالات
Potassium hydrogen phthalate
104874 31452
107
پتاس، خلوص 85 درصد، گرید آنالیز 1 کیلوگرم پتاسیم هیدروکسید
Potassium hydroxide pellets
105032
105033
31625
108
گرید PH.Eur - خلوص حداقل 99%
آخرین قیمت فروش 275,000 تومان

250 گرم پتاسیم یدید Potassium iodide AR
105043 31509
109
ناموجود
250 گرم پتاسیم یدید Potassium iodide LR
105040 31512
110
ناموجود
500 گرم نیترات پتاسیم [ نیاز به نامه ] Potassium nitrate
105063 31614
111
خلوص بین 99 تا 102% - نمک راشل
500 گرم پتاسیم سدیم تارتارات
Potassium sodium (+) tartrate
108087 31617
112
ناموجود
1 کیلوگرم سولفات پتاسیم Potassium sulfate
105153 31621
113
آزمایشگاهی - خلوص حداقل 98%
500 گرمتیوسیانات پتاسیم
Potassium thiocyanate105124 31662
114
گرید آزمایشگاهی 1 لیترپروپیلن گلیکول
Propylene glycol purified
107478
822324
20518
115
گرید آنالیز 500 گرمسالیسیلیک اسید
Salicylic acid
100631
818731
11902
116
ناموجود
500 گرمسیلیکا ژل Silica gel 60-200 mesh
107734 51913
117
ناموجود
100 گرمنیترات نقره Silver nitrate
101512 32215
118
خلوص بالا - بین 99 تا 101 درصد
500 گرمسدیم استات بی آب Sodium acetate anhydrous
106268 31977
119
گرید آنالیز - خلوص بالا حداقل 99.5%
500 گرمسدیم استات 3 آبه Sodium acetate trihydrate
106267
106265
31898
120
آزمایشگاهی - خلوص حداقل 99.5%
1 کیلوگرمبی‌کربنات سدیم - جوش شیرین Sodium bicarbonate purified106323 31990
121
گرید سنتز - خلوص حداقل 97 درصد 100 گرمسدیم بور هیدرید Sodium borohydride
806373 20210
122
گرید آنالیز - خلوص بالا حداقل 99.9%
500 گرمسدیم کربنات بی آب Sodium carbonate anhydrous
106398
106393
31906
123
گرید Ph.Eur - خلوص حداقل 99.5%
500 گرمسدیم کلرید
Sodium chloride
106404 31912
124
گرید آنالیز - خلوص حداقل 99.5%
1 کیلوگرمسدیم کلرید
Sodium chloride
106404 31912
125
آزمایشگاهی - خلوص حداقل 99.5%
5 کیلوگرمسدیم کلرید
Sodium chloride
106400 31958
126
گرید آزمایشگاهی، دی‌سدیم فسفات 500 گرمسدیم دی هیدروژن فسفات Sodium dihydrogen ortho phosphate dih
106345 31971
127
ناموجود
500 گرمسدیم هیدروکسید - سود
Sodium hydroxide pellets
106498 31925
128
گرید آزمایشگاهی، خلوص حداقل 98% 1 کیلوگرمسدیم هیدروکسید - NaOH
Sodium hydroxide pellets106482 31945
129
گرید آزمایشگاهی، آب ژاول 1 لیترسدیم هیپوکلریت
Sodium hypochlorite solution

31961
130
ناموجود
500 گرمسولفات لاریل سدیم
Sodium lauryl sulfate822050
817034
31991
131
گرید آنالیز، خلوص 99.44%
500 گرمسدیم نیترات [ نیاز به نامه ] Sodium nitrate
106535 31918
132
گرید آزمایشگاهی، خلوص بالا 99.75% 500 گرمسدیم نیتریت Sodium nitrite106544
106549
31993
133
گرید آنالیز - خلوص بالا حداقل 99% 500 گرمسدیم سولفات بی آب Sodium sulfate anhydrous
106649
822286
31926
134
ناموجود
500 گرمسدیم سولفیت بی آب Sodium sulfite anhydrous
106657 31927
135
گرید آنالیز - خلوص بالا حداقل 99.5%
500 گرمتیو سولفات سدیم 5 آبه
Sodium thiosulfate pentahydrate106516 31928
136
گرید آنالیز، قابلیت حل در آب 500 گرمنشاسته، پایه سیب زمینی Starch, soluble
101252 51919
137
گرید سنتز - خلوص حداقل 98% 500 گرماسید استئاریک
Stearic acid
800673 10135
138
گرید آزمایشگاهی و دارویی Ph.Eur 1 کیلوگرمساکارز - ساکاروز Sucrose
107653 50129
139
ناموجود
500 میلترت بوتانول Tert-Butanol
109629 22002
140
آزمایشگاهی - خلوص بالا حداقل 97%
100 گرمکلرید قلع (II) Tin (ii) chloride107815
107813
32008
141
گرید آنالیز - خلوص بالا حداقل 99%
500 گرمتری پتاسیم سیترات Tri-Potassium citrate
104956 31615
142
ناموجود
500 گرمتریس بازی Tris (hydroxymethyl aminomethane) buffer
108387 52029
143
گرید آنالیز 100 گرمتریس اسیدی Tris hydrochloride
108219 52004
144
خلوص بالا - بین 99 تا 100.5 درصد
500 گرمتری‌سدیم سیترات
Tri-Sodium citrate
106448 31946
145
گرید آزمایشگاهی 500 گرمتری‌سدیم فسفات 12 آبه
Tri-Sodium orthophosphate dodecahydrate
106577 32101
146
گرید آزمایشگاهی و دارویی Ph.Eur 500 میلتریتون ایکس 100 Triton X100
108603 31855
147
ناموجود
500 میلتوئین 20 Tween 20
822184 52020
148
ناموجود
1 لیترتوئین 20 Tween 20
822184 52020
149
ناموجود
500 میلتوئین 80 Tween 80
817061
822187

52080
150
گرید آنالیز - مخصوص بیوشیمی 500 گرماوره  Urea for Biochemistry
108488 52133
151
گرید آزمایشگاهی - گرید Ph.Eur 500 گرماوره فسفات  Urea Phosphate Pure

52103
152
مخصوص HPLC و طیف سنجی 1 لیترآب HPLC Water for HPLC & Spectroscopy
115333 52211
153
مخصوص HPLC و LC-MS - ناموجود 2.5 لیترآب LC-MS WATER MSChrom For LC-MS Analysis

52216
154
خلوص بالا - حداقل 99.5 درصد 500 گرماستات روی 2 آبه Zinc acetate dihydrate
108802 32601
155
خلوص بالا - حداقل 99.5 درصد
500 گرمسولفات روی 7 آبه Zinc sulfate heptahydrate
108883 32619
156
گرید دارویی Ph.Eur و خلوص 99% 1 کیلوگرمسولفات روی 7 آبه Zinc sulfate heptahydrate
108881 32620
157
▼ محلول های استاندارد بایوکم ▼

مطابق با استاندارد NIST

1 لیتر
محلول استاندارد
آمونیوم تیوسیانات
یک دهم مولار
AMMONIUM THIOCYANATE 0.1M - 0.1N
 standard solution
 traceable to NIST


BVS02001

158

مطابق با استاندارد NIST

1 لیتر
محلول استاندارد
ادتا - EDTA
نیم مولار - یک نرمال
EDTA DISODIUM SALT 0.5M - 1N
standard solution
 traceable to NIST


BVS03010

159

مطابق با استاندارد NIST

1 لیتر
محلول استاندارد
یُـد
نیم مولار - یک نرمال
IODINE 0.5M - 1N
standard solution
 traceable to NIST


BVS05010

160

مطابق با استاندارد NIST

1 لیتر
محلول استاندارد
پتاسیم کلراید
یک مولار - یک نرمال
POTASSIUM CHLORIDE 1M -1N
standard solution
 traceable to NIST


BVS07010

161

مطابق با استاندارد NIST

1 لیتر
محلول استاندارد
پتاسیم دی کرومات
یک دهم نرمال
POTASSIUM DICHROMATE 0.1N
standard solution
 traceable to NIST


BVS08101

162

مطابق با استاندارد NIST

1 لیتر
محلول استاندارد
پتاسیم هیدروکساید
یک دهم نرمال
POTASSIUM HYDROXIDE 0.1M - 0.1N
standard solution
 traceable to NIST


BVS09001

163

مطابق با استاندارد NIST

1 لیتر
محلول استاندارد
پتاسیم هیدروکساید
یک نرمال
POTASSIUM HYDROXIDE 1M - 1N
standard solution
 traceable to NIST


BVS09010

164

مطابق با استاندارد NIST

1 لیتر
محلول استاندارد
پتاسیم یدید
یک دهم نرمال
POTASSIUM IODIDE 0.1M - 0.1N
standard solution
 traceable to NIST


BVS10001

165

مطابق با استاندارد NIST

1 لیتر
محلول استاندارد
پتاسیم تیوسیانات
یک دهم نرمال
POTASSIUM THIOCYANATE 0.1M - 0.1N
standard solution
 traceable to NIST


BVS12001

166

مطابق با استاندارد NIST

1 لیتر
محلول استاندارد
نیترات نقره
یک دهم نرمال
SILVER NITRATE 0.1M - 0.1N
standard solution
 traceable to NIST


BVS13001

167

مطابق با استاندارد NIST

1 لیتر
محلول استاندارد
سدیم هیدروکسید
یک دهم نرمال
SODIUM HYDROXIDE 0.1M - 0.1N
standard solution
 traceable to NIST
109141
109959

BVS16001


168

مطابق با استاندارد NIST

1 لیتر
محلول استاندارد
سدیم هیدروکسید
یک مولار
SODIUM HYDROXIDE 1M - 1N
standard solution
 traceable to NIST
109137
109956

BVS16010

169

مطابق با استاندارد NIST

1 لیتر
محلول استاندارد
سدیم تیو سولفات
یک دهم مولار
Sodium thiosulfate 0.1M - 0.1N
standard solution
 traceable to NIST
109147
109950

BVS17001


170

مطابق با استاندارد NIST

1 لیتر
محلول استاندارد
سدیم تیو سولفات
یک دهم مولار
Sodium thiosulfate 1M - 1N
standard solution
 traceable to NIST


BVS17010


171در جدول زیر توضیحات لازم در مورد انواع گرید های متفاوت مواد شیمیایی را مشاهده نمایید.

مخصوص آنالیز و آزمایشهایی که دقت زیادی لازم دارد مانند تحقیقات و کنترل کیفیت - خلوص بالای 99 درصد
گرید آنالیز
Analytical Reagent
AR
بیشتر آزمایش های عمومی و روتین در آزمایشگاه را پوشش می دهد - خلوص بالای 98 درصد
گرید آزمایشگاهی
Laboratory Reagents
LR
مخصوص کروماتوگرافی و طیف سنجی حلال ها در فاز متحرک HPLC و آنالیز آن می باشد
گرید HPLC
HPLC Grade
HPLC
استاندارد دارویی صنعتی اروپا که برای کنترل کیفیت صنعت دارو استفاده می شود
گرید دارویی
European Pharmacopoeia
Ph.Eur


ستاره آزمون پارس - اولین و تنها نماینده رسمی بایوکم فرانسه در ایران - تلفن: 88957223