محیط کشت

محیط کشت، محتوی مواد مغذی مورد نیاز برای رشد میکروارگانیزم های احتمالی موجود در نمونه می‌باشد. 
از آن جایی که هر میکروارگانیزم به مواد مغذی خاصی جهت رشد نیاز دارد، محیط های کشت‌های متفاوت، متناسب با نوع میکروارگانیسم ها وجود دارد.
در هر آزمایشگاه، متناسب با نوع آزمایش‌های مورد نیاز و انواع احتمالی میکروارگانیزم های قابل رشد در نمونه‌های آزمایشگاهی، محیط کشت متناسب خریداری شده، آماده گردیده و استفاده می‌گردد. 

از انواع محیط کشت های رایج در آزمایشگاه میتوان به "پلیت کانت آگار"، "لوریل سولفات براث"، "YGC"، "پپتون واتر"، "آگار باکترولوژیکال" و "سابرو دکستروز آگار" نام برد.

تصحیح جستجو